:: & ..... ... شیطان را دیدم که ... .....& ::

دیروز شیطان را دیدم.

در حوالی میدان بساطش را پهن کرده بود؛ فریب می فروخت .

مردم دورش جمع شده بودند ، هیاهو می کردند و هول میزدند و بیشتر میخواستند.

توی بساطش همه چیز بود: غرور ، حرص ، دروغ و خیانت ، جاه طلبی و ...

هر کس چیزی میخرید و در ازایش چیزی میداد. بعضیها تکه ای از قلبشان را می دادند و بعضی پاره ای از روحشان را . بعضی ها ایمانشان را می دادند و بعضی آزادگیشان را.

شیطان می*خندید و دهانش بوی گند جهنم میداد. حالم را به هم میزد. دلم می*خواست همه نفرتم را توی صورتش تف کنم.

انگار ذهنم را خواند. موذیانه خندید و گفت: من کاری با کسی ندارم، فقط گوشه ای بساطم را پهن کرده ام و آرام نجوا میکنم .
نه قیل و قال می کنم و نه کسی را مجبور

میکنم چیزی از من بخرد. می بینی ! آدمها خودشان دور من جمع شدهاند.

جوابش را ندادم. آن وقت سرش را نزدیکتر آورد و گفت : البته تو با اینها فرق میکنی . تو زیرکی و مومن . زیرکی و ایمان، آدم را نجات میدهد. اینها ساده اند و گرسنه . به جای هر چیزی فریب میخورند.

از شیطان بدم میآمد. حرفهایش اما شیرین بود. گذاشتم که حرف بزند و او هی گفت و گفت و گفت.

ساعتها کنار بساطش نشستم تا این که چشمم به جعبه ای عبادت افتاد که لا به لای چیزهای دیگر بود.
دور از چشم شیطان آن را برداشتم و توی جیبم گذاشتم.

با خودم گفتم: بگذار یک بار هم شده کسی، چیزی از شیطان بدزدد. بگذار یک بار هم او فریب بخورد.
به خانه آمدم و در کوچک جعبه عبادت را باز کردم. توی آن اما جز غرور چیزی نبود. جعبه عبادت از دستم افتاد و غرور توی اتاق ریخت. فریب خورده بودم، فریب. دستم را روی قلبم گذاشتم ، نبود! فهمیدم که آن را کنار بساط شیطان جا گذاشته ام.

تمام راه را دویدم. تمام راه لعنتش کردم. تمام راه خدا خدا کردم. میخواستم یقه نامردش را بگیرم. عبادت دروغی اش را توی سرش بکوبم و قلبم را پس بگیرم. به میدان رسیدم، شیطان اما نبود.
آن وقت نشستم و های های گریه کردم. اشک*هایم که تمام شد ، بلند شدم. بلند شدم تا بی دلی ام را با خود ببرم که صدایی شنیدم،

صدای قلبم را.

و همان* جا بی * اختیار به سجده افتادم و زمین را بوسیدم . به شکرانه قلبی که پیدا شده بود .

/ 1 نظر / 17 بازدید
maryam

سلام برادر.بسیارزیباوپرمعنی بود.خودتون نوشته بودید؟ امابه نظرمن بهتربودقلبش هیچ گاه به اوبازگردانده نشود. پس اوتاوان اشتباهش راچگونه بپردازد؟ فقط بااشک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟